Jaarverslag MR Het Mozaïek schooljaar 2016/2017

In het afgelopen schooljaar zijn er een aantal zaken aan de orde geweest. De MR behartigt de belangen van ouders, kinderen en personeelsleden en houdt zich voornamelijk bezig met beleidszaken binnen de school. De MR heeft instemming- of adviesrecht. Dit betreft o.a. zaken zoals kwaliteit onderwijs, welbevinden van de leerlingen, formatie, financiën, social media…

De MR is dit schooljaar nauw betrokken geweest bij het proces aangaande de ontwikkeling van het nieuw te vormen IKC. Het IKC zal gevormd gaan worden door het samengaan van basisschool De Tweemaster, p.c. basisschool Het Mozaïek locatie Spaansleger en Kinderopvang Berend Botje. De MR benoemde de ondergane wijziging van brede school naar IKC en de mogelijke veranderingen die daaruit kunnen voortvloeien. Verder moest scherp in de gaten gehouden worden hoe de eigen identiteit en de eigen verworvenheden van Het Mozaïek locatie Spaansleger in het geheel kunnen worden gewaarborgd.

De heer B. Mooibroek werd als procesbegeleider aangesteld. Als MR hebben wij weer het belang aangegeven om direct bij de ontwikkelingen betrokken te zijn en te blijven. We verwachten zowel via de directie als via de procesbegeleider te worden meegenomen in het proces, zeker omdat de MR instemmingsrecht/adviesrecht heeft bij een aantal zaken rond de vorming van het IKC.

Tijdens ouderavonden bij zowel De Tweemaster als locatie Spaansleger zijn een aantal vragen naar voren gekomen. Deze zijn door de procesbegeleider zoveel mogelijk beantwoord. Om de situatie transparant te houden, zullen vragen voortaan via de MR lopen. Er ligt een voorstel om met beide MR-en om tafel te gaan om het IKC-proces zo effectief mogelijk te laten verlopen. Vlak voor de zomervakantie ging de aandacht van de MR allereerst uit naar de tijdelijke huisvesting van De Tweemaster onderbouw en bovenbouw in en bij locatie Spaans Leger. Hiervoor is door de procesbegeleider B. Mooijbroek een adviesaanvraag bij de MR neergelegd.  In een brief aan het College van Bestuur stelde de MR een aantal vragen over de in- en uitpandige (brand)veiligheid, de veranderende verkeerssituaties op het Spaansleger en de Driebanen, de beschikbare ruimte per leerling per m2, de verandering m.b.t. het onderwijsconcept en werd er om rapporten van overige onderzoeken naar de huisvesting van De Tweemaster gevraagd. Pas volgend schooljaar zal hierover meer duidelijkheid komen.

Andere agendapunten zijn  geweest:

Ouderraad Spaans Leger-Toereppel - Het op één lijn brengen van de beide Ouderraden van Spaansleger en Toereppel. Beiden hebben een plan gemaakt dat ter goedkeuring aan de MR is voorgelegd. De financiële begrotingen zijn toegelicht en goedgekeurd door de MR.

POS – Het didactisch handelen is voor schooljaar 2017-2018 op de agenda gezet als aandachtspunt, ook regionaal zal hier extra aandacht voor komen. De punten van aandacht zijn besproken met het team en worden o.a. opgenomen in de vorm van studiedagen en scholing. Een zelfreflectie-invullijst van school met aanvullingen vanuit de bevindingen van de inspectie bij het laatste schoolonderzoek is door de MR doorgenomen. De MR geeft bij de directie twee verbeterpunten aan waar zij van vindt dat die als eerste aan bod moeten komen. Het gaat om een praktisch punt rond protocollen en daarnaast het werken aan zo groot mogelijke didactische vaardigheden bij leerkrachten.

Formatie 2017-2018 - De invulling van de formatie voor het schooljaar 2017-2018 was net als alle voorgaande jaren complex. Er zijn veel zaken van invloed geweest op de uiteindelijke formatie. Duidelijk werd dat de IB-tijd terug moest naar 3,5 dagen (voor beide locaties samen). De definitieve formatie werd aan de MR voorgelegd en na enkele vragen goedgekeurd. Er werd een ouderavond belegd om zaken daar waar nodig toe te lichten.

De schoolgids - werd besproken en vastgesteld en wijzigingen werden doorgevoerd. Er werden aanpassingen gemaakt onder het kopje veiligheid, schoolgrootte en een verwijzing naar het bestaan van de protocollen.

Het bestuur van de Stichting tot ondersteuning van het Protestant Christelijk onderwijs - werd overgedragen aan de ouderraadgeleding van de MR. Hiermee is de directe band met school gewaarborgd en zijn de lijnen korter met betrekking tot het geven van financiële impulsen aan de school.

Verkiezingen MR-oudergeleding - Tanja Vredeveld nam afscheid van haar rol als MR-lid oudergeleding. Haar rol zal worden overgenomen door Anita van der Veen.

Extra lokalen - De gemeenteraad stemde in met de plaatsing van extra lokalen op locatie Toereppel.

Medezeggenschapsraadvergadering 27-06-2017

Tijdens deze vergadering wordt de schoolgids besproken en vastgesteld en eventuele wijzigingen worden doorgevoerd. Er worden aanpassingen gemaakt onder het kopje Veiligheid, schoolgrootte en er komt een verwijzing naar het bestaan van de protocollen.

De formatie voor het schooljaar 2017-2018 is rond en goedgekeurd door de MR. Deze wordt aan de ouders toe gemaild. Er zal een ouderavond volgen om zaken toe te lichten daar waar nodig.

POS – Het didactisch handelen is voor schooljaar 2017-2018 op de agenda gezet als aandachtspunt, ook regionaal zal hier extra aandacht voor komen. De punten van aandacht zijn besproken met het team en worden o.a. opgenomen in de vorm van studiedagen en scholing.

Een volgend bespreekpunt op deze vergadering is het te vormen IKC. Aan de hand van ouderavonden bij zowel De Tweemaster als locatie Het Spaansleger zijn een aantal vragen naar voren gekomen. Deze zijn door de procesbegeleider B.Mooibroek zoveel mogelijk beantwoord. Om de situatie transparant te houden, zullen vragen voortaan via de MR lopen. Er ligt een voorstel om met beide MR-en om tafel te gaan om dit proces zo effectief mogelijk te laten verlopen.

De aandacht van de MR gaat allereerst uit naar: de tijdelijke huisvesting van de Tweemaster Onderbouw en Bovenbouw in en bij locatie Spaansleger.

Medezeggenschapsraadvergadering 23-05-2017

De verkiezing rond een nieuw MR-lid uit de oudergeleding loopt. In de volgende vergadering kunnen we –normaal gesproken- een nieuw lid verwelkomen.

Tijdens deze vergadering wordt weer gesproken over het IKC. We geven als MR weer het belang aan om direct betrokken te zijn en te blijven bij de ontwikkelingen. We verwachten zowel via de directie als via de procesbegeleider Ben Mooibroek te worden meegenomen in het proces, zeker omdat de MR instemmingsrecht/adviesrecht heeft bij een aantal zaken rond de vorming van het IKC.

Een punt dat jaarlijks terugkeert in de MR-vergaderingen, is de formatie betreffende het nieuwe schooljaar. Dit is iets waar veel tijd in gaat zitten. Er zijn zeker vorderingen, het plaatje is zelf bijna rond, maar er zijn nog wat ‘open eindjes’ en ook die moeten eerst afgerond zijn voor alles definitief naar het team en de ouders toe kan gaan.

Een zelfreflectie-invullijst van school met aanvullingen vanuit de bevindingen van de inspectie bij het laatste schoolonderzoek is door de MR doorgenomen. De MR geeft bij de directie twee verbeterpunten aan waar zij van vindt dat die als eerste aan bod moeten komen. Het gaat om een praktisch punt rond protocollen en daarnaast het werken aan zo groot mogelijke didactische vaardigheden bij leerkrachten.

Als laatste punt wordt aan de directie meegegeven dat een nieuwsbrief, direct voorafgaand aan de start van het nieuwe schooljaar, met daarin de nodige informatie over gymtijden, zwemtijden, fysieke plek van de verschillende groepen, ed. een goede aanvulling is op de huidige informatiestroom.

MR-vergadering 4 april 2017

De MR zal de komende tijd terugkerend het onderwerp IKC agenderen. De MR acht het van groot belang de ontwikkelingen rond het IKC van dichtbij te volgen en er over mee te praten. Er is op dit moment nog heel veel ‘in de bespreekfase’. Er zal vlak voor de meivakantie een infoavond voor ouders zijn.

De invulling van de formatie voor het schooljaar 2017-2018 is weer in volle gang. Net als alle jaren zijn er heel veel zaken van invloed op de uiteindelijke formatie. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat de IB-tijd terug zal moeten naar 3,5 dagen (voor beide locaties samen).

Het bestuur van de Stichting ter bevordering van het Protestant Christelijk onderwijs is overgedragen aan de ouderraadgeleding van de MR. Hiermee is de directe band met school gewaarborgd en zijn de lijnen korter om te zien hoe de stichting een impuls/impulsen op financieel gebied kan geven aan de school.

De gemeenteraad heeft informeel ingestemd met de bouw van extra lokalen (passeert officieel op 18 april in de Raad). Hierdoor zal er o.a. weer ruimte zijn voor een lerarenkamer (nu in gebruik als klaslokaal) en ruimte voor de begeleiding van groepjes leerlingen in een apart lokaal.

Tanja Vredeveld zal de MR met ingang van het nieuwe schooljaar gaan verlaten. Er wordt een verkiezing uitgeschreven na de meivakantie als meerdere kandidaten zich voor de MR melden. Het betreft in dit geval een MR-lid vanuit locatie Toereppel.

MR vergadering 7 februari 2017

De GMR-leden Anneke Sijtsma en Bert Compaan sluiten deze vergadering aan en informeren de MR-leden over de gang van zaken in de GMR. Er wordt afgesproken de jaarplanning van de GMR naar de MR te sturen. Verder kan de MR iets op de agenda van de GMR krijgen door concrete vragen aan de GMR via de officiële weg in te dienen.

Arno Noorman, bestuurslid van het huidige bestuur van de Stichting ter bevordering van het Protestant Christelijk onderwijs, schuift aan bij de vergadering. Met hem wordt het door hem ingediende plan besproken waarin wordt geregeld dat de oudergeleding van de MR als bestuur gaat fungeren voor de stichting. Dit zorgt er voor dat de leden actief betrokken zijn bij de school en dat het geen bestuur op afstand wordt. De MR-leden gaan akkoord met het plan en de nodige formulieren ed. zullen worden ingevuld en ingeleverd om alles daarvoor ook officieel rond te krijgen.

De informatie vanuit de stichting Kopwerk loopt via de directie. Daarom zal dit een vast onderdeel op de agenda worden om te zorgen dat eventuele informatie niet ergens blijft steken en ook bij de MR binnenkomt.

Er is sprake van een krimp van het totale aantal leerlingen op het Mozaïek. Dit zal ook een rol gaan spelen bij de formatie van 2017-2018.

De voortgang van het IKC wordt besproken. Er is een procesmanager aangesteld. Verder staat er eind februari een vergadering met de MR en stichting Kopwerk ingepland.

Binnen de school zijn er twee preventiemedewerkers aangesteld: Judith Franke en Ellen Philippens.

Verslag MR-vergadering 10-01-2017

In deze vergadering is de jaarplanning van de MR behandeld. Om adequaat in te gaan op de punten die vanuit de jaarplanning daadwerkelijk op de agenda komen, wordt de afspraak gemaakt dit 2 weken van te voren bij de directie aan te geven. Eventuele benodigde stukken kunnen dan ook tijdig door de MR-leden worden doorgenomen.

Het tijdstip waarop de schoolgids de laatste jaren door de MR kon worden doorgenomen lag vrij laat in het schooljaar. Er zal aan de directie worden gevraagd dit vroeger in het jaar te plannen. Daarnaast wil de MR in de maanden dat er wat minder punten op de agenda staan verdiepende onderwerpen bespreken. Voor de volgende keer staat bijvoorbeeld het artikel ‘Fris bloed nodig, dat bepaalt de MR zelf’ op de agenda.

Ten aanzien van het IKC wil de MR de vinger goed aan de pols houden. Dit onderwerp zal daarom op elke vergadering terugkomen.

De samenvattingen van de vergaderingen worden op de site geplaatst. In de nieuwsbrief wordt daar naar verwezen. Er wordt gekeken of het mogelijk is om een link in de digitale nieuwsbrief te zetten, waardoor direct doorklikken naar de samenvatting mogelijk is.

De Stichting ter bevordering van het Protestants Christelijk Onderwijs heeft de vraag bij de MR neergelegd of deze mogelijk een rol kan spelen als bestuur van de vereniging. De oudergeleding van de MR zal zich hier over buigen en dit terugkoppelen naar het huidige bestuur. Mocht de MR daadwerkelijk een rol gaan spelen, dan zal dit de komende vergadering(en) een verdere uitwerking krijgen.

Verslag MR-vergadering 29-11-16

-Er is overleg geweest tussen Wendy, voorzitter van de MR, en afgevaardigden van de OR Spaans Leger en Toereppel. Er zijn verschillen en er moet gekeken worden welke verschillen acceptabel zijn en mogelijk welke niet. De beide OR’s maken een plan dat wordt teruggekoppeld naar de MR.

-Er wordt kort teruggeblikt naar de benoeming van Maurice. De MR heeft met 2 mensen zitting gehad in de benoemingscommissie. Maurice geeft aan blij te zijn met het gestelde vertrouwen en vraagt of de MR hem feed back wil (blijven) geven.

-De heer Arno Noorman van de Stichting Protestants Onderwijs legt de vraag bij de oudergeleding van de MR neer of de gelden van de stichting bij hen onder beheer kunnen komen. De oudergeleding zal zich hierover beraden en er op terug komen.

-Vanuit de directie komen nog de volgende punten aan de orde: a. de invalproblematiek (zeker bij bijv. een griepgolf is er onvoldoende capaciteit en zullen groepen niet kunnen worden bemand/bevrouwd. b. qua leerlingaantal hebben we de piek gehad. In 2017 zal het aantal leerlingen licht dalen.

-De MR bevraagt Maurice over de stand van zaken bij het komende IKC. Ze benoemt ook de ondergane wijziging van brede school naar IKC en de mogelijke veranderingen die daaruit kunnen voortvloeien. Verder moet scherp in de gaten gehouden worden hoe de eigen identiteit en de eigen verworvenheden van Het Mozaïek locatie Spaans Leger kunnen worden gewaarborgd in het geheel.

Jaarverslag MR Het Mozaïek schooljaar 2015/2016

In het afgelopen schooljaar zijn er een aantal zaken aan de orde geweest. De MR behartigt de belangen van ouders, kinderen en personeelsleden en houdt zich voornamelijk bezig met beleidszaken binnen de school. De MR heeft instemming- of adviesrecht. Dit betreft o.a. zaken zoals: kwaliteit onderwijs, welbevinden van de leerlingen, formatie, financiën, social media

Marcel Franke was aftredend lid en is opgevolgd door Wendy Goos. De ouder- afvaardiging vanuit locatie Spaans Leger is hierbij gewaarborgd.

Het overblijven: Dit was het vorige schooljaar een van de onderwerpen en werd bij aanvang van dit schooljaar aangepast met een nieuw betalingssysteem. Dit om ervoor te zorgen dat de vrijwilligers niet meer bezig hoeven te zijn met de betalingen tijdens het overblijven en zo dus meer aandacht voor de kinderen hebben. Ook werd een oproep gedaan voor meer vrijwilligers.

Huisvesting: Op de locatie De Toereppel werd een vierde kleutergroep gestart, met als gevolg dat de gymzaal een klaslokaal werd en de kleuters in de lerarenkamer terecht konden voor hun gymles als het buiten te slecht weer was. In de loop van het schooljaar gingen de kleuters 1 keer per week naar de gymzaal in de Bonte Veer om te gymmen. De ruimte in de locatie de Toereppel stond onder druk.

Met de drukte tijdens het brengen en halen van de kinderen op de locatie De Toereppel werd ook de “kiss and ride” drukker dan anders. De problemen rondom het openen van de school en het op tijd klaar staan van hulpouders en kinderen werd besproken. En de mogelijkheid van een bel werd besproken zodat ouders, kinderen en leraren zich dan ook strikter aan de starttijden kunnen houden.

Enquête: In november kwam een enquête voor de ouders uit. De MR werd gevraagd om mee te denken over een zinvolle vraagstelling. De MR onderstreepte het belang om toekomstgericht te kijken naar de wens van de ouders.

Samenwerking GMR: Jaarlijks nodigt de GMR de MR-leden van elke school binnen Kopwerk uit en bespreekt dan de nodige punten met elkaar. Dit jaar werd er o.a. gesproken over het strategisch beleid van Kopwerk, het samenwerkingsverband tussen Kopwerk en Surplus en de verdeling van de uren die de leerkracht wekelijks heeft (lesuren, taakuren, voorbereidingstijd, nakijktijd). Dit jaar is Iris als afgevaardigde bij deze vergadering aanwezig geweest

Onze school valt onder cluster 4. Binnen dat cluster vindt u naast Het Mozaïek de volgende scholen: A. Kuyperschool, Idenburgschool, De Wegwijzer (Opperdoes), Het Koggeschip en de Gideonschool. De twee leden die namens cluster 4 in de GMR zitten zijn A. Sijtsma (uit de personeelsgeleding) en B. Compaan vanuit de oudergeleding.

In de MR leefde de wens een ouderavond rond Social Media te organiseren. Het lerarenteam deelde deze wens en de ouderavond werd in juni gerealiseerd.

De formatie: Dit blijft een moeilijke materie. Op grond van het totaal aantal leerlingen moeten er beslissingen worden genomen en dat kan betekenen dat de ene keer iets gesplitst kan worden, maar een volgend keer iets samengevoegd moet worden. Vanuit de directie werd een toelichting gegeven op wat hoogstwaarschijnlijk de indeling van volgend jaar zou worden. De MR-leden gingen akkoord met het plaatje, maar wel onder voorwaarde dat de leerkrachten niet tot het uiterste werden ingezet voor de groep. Afgelopen jaar is gebleken dat dit niet werkt. Er komen toch nog extra taken op het pad van die leerkrachten waardoor overbelasting een reëel gevaar kan vormen.

Er werd eind mei een ouderavond belegd om de formatie voor een aantal groepen nader toe te lichten.

Verder werd de MR geïnformeerd over de inhoud van de schoolgids en het onderwijskundig jaarplan.

Vragen vanuit ouders: Naar aanleiding van een vraag van een ouder rond het meegeven van het laatste rapport werd in het team besloten om dit de dinsdag voorafgaand aan de vakantie te laten plaats vinden. Over een andere vraag aangaande de contactmomenten met ouders werd duidelijk dat dit op maat wordt afgesproken. Wel is het beleid van school dat minimaal één keer per jaar met de ouder(s) gesproken wordt.

Verkiezingen MR: Jolanda Roelofsen was aftredend lid. De ouders van locatie Toereppel werden hierover geïnformeerd en uitgenodigd zich beschikbaar te stellen.Er hadden zich 2 kandidaten beschikbaar gesteld voor de MR. De heer Ivo Schooneman is met ingang van het schooljaar 2016-2017 de Oudergeleding van de MR gaan versterken, voor de periode van 3 jaar.

Door het aftreden van Jolanda, die ook voorzitter was, moest ook een nieuwe voorzitter gekozen worden. Dat wordt binnen de huidige MR geregeld. De bereikbaarheid van de MR was wat rommelig, maar met het instellen van de nieuwe kopwerkmail is de MR weer goed bereikbaar. Het email-adres is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Namens de MR,

Jolanda Roelofsen

 

MR-vergadering 17-05-2016 Aanwezig: Wendy Goos, Jolanda Roelofsen (voorzitter), Ellen Philippens,Iris Harmeijer, Gerrie Halsema, Maurice de Graaff , Tanja Vredeveld

Als eerste punt komt de schoolgids aan de orde. Gezien het feit dat er nog een aantal zaken niet zijn ingevuld wordt dit punt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Alle MR-lezen zullen vooraf de stukken doorlezen en van commentaar voorzien.

De ouderavond die georganiseerd wordt vanuit de school heeft als thema ‘social media’ en zal –normaal gesproken- plaats vinden dinsdag 14 juni. Aanvangstijd 20.00 uur. De invulling van de formatie (wie komt voor welke groep) nadert de eindfase. Naar verwachting zal eind mei de definitieve versie naar de ouders toe gaan en zal ook een ouderavond belegd worden (dinsdag 31 mei). Naar aanleiding van een vraag van een ouder rond het meegeven van het laatste rapport is in het team besloten om dit de dinsdag voorafgaand aan de vakantie te laten plaats vinden. Over een andere vraag aangaande de contactmomenten met ouders is besloten dat dit op maat wordt afgesproken.

Wel is het beleid van school dat minimaal één keer per jaar met de ouder(s) gesproken wordt. Er hebben zich twee kandidaten voor de oudergeleding van de MR gemeld. We gaan daarom over tot verkiezingen. In een brief zullen beide kandidaten zich voorstellen en via het strookje aan de onderzijde van de brief kunnen de ouders hun stem uitbrengen. MR-vergadering 19-04-2016 Aanwezig: Wendy Goos, Jolanda Roelofsen (voorzitter), Ellen Philippens,Iris Harmeijer, Gerrie Halsema, Maurice de Graaff , Tanja Vredeveld Er is deze vergadering gesproken over de formatie van het komende schooljaar. Het blijft een moeilijke materie. Op grond van het totale aantal leerlingen moeten er beslissingen worden genomen en dat kan betekenen dat er de ene keer iets gesplitst kan worden, maar een volgend keer iets samengevoegd moet worden. Vanuit de directie is een toelichting gegeven op wat hoogstwaarschijnlijk de indeling van volgend jaar zal worden. De MR-leden zijn akkoord gegaan met het plaatje, maar wel onder voorwaarde dat leerkrachten niet tot het uiterste worden ingezet voor de groep. Afgelopen jaar is gebleken dat dit niet werkt. Er komen toch nog extra taken op het pad van die leerkrachten waardoor overbelasting een heel reëel gevaar kan vormen. Er is al één aanmelding binnen i.v.m. een nieuw MR-lid. Mochten er nog meer aanmeldingen volgen, dan komt er een verkiezing. Dat zal in de eerstvolgende vergadering worden geregeld. Tot slot bleek dat de ouderavond die de MR in gedachten had is ‘ingehaald’ door een initiatief vanuit een teamvergadering. De gewenste avond gaat er dus zeker komen, maar het initiatief ligt nu bij de schoolleiding. MR-vergadering 22-03-2016 Aanwezig: Jolanda Roelofsen (voorzitter),Iris Harmeijer, Gerrie Halsema, Maurice de Graaff , Tanja Vredeveld In deze vergadering is verslag uitgebracht over de GMR (zie voor een toelichting onderaan de samenvatting). Jaarlijks nodigt de GMR de MR-leden van elke school binnen kopwerk uit en bespreekt dan de nodige punten met elkaar. Dit jaar is er o.a. gesproken over het strategisch beleid van Kopwerk, het samenwerkingsverband tussen Kopwerk en Surplus en de verdeling van de uren die de leerkracht wekelijks heeft (lesuren, taakuren, voorbereidingstijd, nakijktijd). Dit jaar is Iris als afgevaardigde bij deze vergadering aanwezig geweest. De MR zou graag een ouderavond zien rond sociale media. Zij kijkt welke mogelijkheden er zijn. Er is een terugkoppeling geweest naar een vraag rond de kiss & ride en een vraag rond het laatste rapport wordt, na overleg, doorgeschoven naar het team. Voorzitter Jolanda Roelofsen is aftredend lid. De ouders van locatie Toereppel worden hierover geïnformeerd en kunnen zich beschikbaar stellen. Het betekent ook dat er een nieuwe voorzitter moet komen. Dat zal binnen de huidige MR worden geregeld. Verder is er nog gesproken over de communicatie tussen de diverse geledingen en is aangegeven dat de MR graag tijdig materialen ontvangt rond mogelijke formatieplannen zodat daar intensief over kan worden meegedacht. De G(emeenschappelijke) M(edezeggenschaps) R(aad) is het bovenschoolse medezeggenschapsorgaan van Stichting Kopwerk. De GMR bestaat uit 8 leden (4 personeelsgeleding / 4 oudergeleding). De leden worden gekozen uit clusters van scholen op de manier zoals gesteld in artikel 4 van het GMR-reglement. De GMR heeft instemming- en adviesbevoegdheden ten aanzien van voorgenomen beleid van het Bestuur van Kopwerk. In het GMR-reglement is geregeld over welke onderwerpen advies of instemming wordt gevraagd. De GMR in de huidige samenstelling bestaat sinds 13 oktober 2004. Wie nog meer wil weten over deze GMR kan een mail sturen naarDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Onze school valt onder cluster 4. Binnen dat cluster vindt u naast Het Mozaïek de volgende scholen: A. Kuyperschool, Idenburgschool, De Wegwijzer (Opperdoes), Het Koggeschip en de Gideonschool. De twee leden die namens cluster 4 in de GMR zitten zijn A. Sijtsma (uit de personeelsgeleding) en B. Compaan vanuit de oudergeleding.