Cito Nederland - YouTube

CITO toetsen, daar heeft u vast wel eens van gehoord. Maar wat zijn dit nu precies en waarvoor worden ze gebruikt?

Waarom deze toetsen?

De CITO toetsen worden ten eerste gebruikt om de ontwikkeling van leerlingen te volgen. De toetsen worden ook vergeleken met het vorige meetmoment; heeft de leerling een mooie stijgende lijn of stagneert deze? Mede aan de hand van deze resultaten bekijken de leerkrachten of en waar een kind extra ondersteuning in kan krijgen.

De toetsen geven informatie over de voortgang van een groep, zijn er onderdelen waar de hele groep op uitvalt? Dan is dit waarschijnlijk onvoldoende aan bod gekomen en zal hier nog extra op ingezet moeten worden. Als een kleine groep leerlingen uitvalt op hetzelfde onderdeel kan er voor gekozen worden om een instructiegroep te maken. De leerkracht kan deze gegevens gebruiken om groepsdoelen te stellen en daar naartoe werken.

We krijgen daarnaast ook nog eens informatie over de kwaliteit van ons onderwijs als school. In tegenstelling tot de methodetoetsen zijn de CITO toetsen landelijk genormeerd, waardoor er vergeleken kan worden met andere scholen in Nederland. Scoren we zomaar slechter dan vergelijkbare scholen? Dan is er iets binnen de school gebeurd dat een negatief effect heeft gehad op de leerlingen.

Welke toetsen nemen wij af?

  • Rekenen
  • Begrijpend lezen
  • Drie Minuten Toets (technisch lezen op woordniveau)
  • Tempo rekenen

Nadat de resultaten binnen zijn

Na de toetsen volgt een score, de toetsen zijn ingedeeld in verschillende niveaus van I t/m V. Hier is I het hoogste en V het laagste.

Landelijk gezien scoort:

  • · 20% van de kinderen een I score
  • · 20% een II score
  • · 20% een III score
  • · 20% een IV score
  • · 20% een V score

Als alle gegevens geanalyseerd zijn, volgt er een bespreking met de IB-er. Opvallende resultaten zoals een V of I score worden besproken, maar ook leerlingen die zich anders ontwikkeld hebben dan verwacht. Geen enkel kind ontwikkelt zich volgens een vaste lijn, maar een uitschietende score is een signaal om hier aandacht aan te geven. De leerkracht en IB-er maken na de analyse een plan over hoe er de komende periode in de groep gewerkt gaat worden. Uiteraard worden de resultaten tijdens een ouder-kind gesprek met u besproken.

Op de website van school kunt u meer informatie vinden over de CITO. Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, neem dan gerust contact op met de leerkracht van uw kind.

Via deze link kunt u een uitgebreidere informatie folder nalezen van CITO zelf. Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, neem dan gerust contact op met de leerkracht van uw kind.

Resultaten eindtoets groepen 8 2017-2018